خوان خبر

نمایشگاه ”هیس!”و“ستیز”

نمایشگاه”پلانارین” و نمایشگاه”دیوان”

نمایشگاه”چشم اندازی در مه” و نمایشگاه”کتیبه های ناخوانده”

نمایشگاه” همدردی” و نمایشگاه “انسانهای پیرامون”

نمایشگاه رستاک هنر

نمایشگاه” درآمدی بر ویرانی” و نمایشگاه “هویت مسلوخ”

نمایشگاه آثار نقاشی اکرم افضلی

نمایشگاه نگاهی بر 15 سال نقاشی های میترا ابراهیمی از سال 1398-1383